Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej – Polityka prywatności) obowiązuje w odniesieniu do wszystkich informacji, które strona internetowa znajduje się pod nazwą domeny https://skup-aut24.pl / (a także jego subdomen), może uzyskać informacje o użytkowniku podczas korzystania z serwisu https://skup-aut24.pl / (a także jego subdomen), jego programów i produktów.

1. Definicja terminów

1.1 w niniejszej Polityce prywatności stosuje się następujące terminy:

1.1.1. «Administracja Witryny» (dalej – Administracja) — upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną witryny, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. «Dane osobowe» oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub określonej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. «Przetwarzanie danych osobowych» oznacza każde działanie (operację) LUB zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu środków automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. «Poufność danych osobowych» jest obowiązkowym wymogiem dla operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby nie dopuścić do ich rozpowszechniania bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub z innej podstawy prawnej.

1.1.5. «Strona internetowa to zbiór powiązanych ze sobą stron internetowych umieszczonych w Internecie pod unikalnym adresem (URL): https://, a także jego subdomenami.

1.1.6. «Subdomeny» to Strony lub zbiór stron znajdujących się w domenach trzeciego poziomu, należących do witryny witryna, a także inne strony tymczasowe, na dole którego znajdują się dane kontaktowe Administracji

1.1.5. «Użytkownik witryny witryna – dalej użytkownik) — osoba, która ma dostęp do witryny Witryna za pośrednictwem Internetu i korzysta z informacji, materiałów i produktów witryny witryna .

1.1.7. «Cookies» to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer internetowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient lub przeglądarka internetowa za każdym razem przesyła do serwera internetowego w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.8. «Adres IP» to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, przez który Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny.

2. Postanowienia ogólne​

2.1. Korzystanie z witryny przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności i Warunków Przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku niezgodności z warunkami Polityki Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z serwisu .

2.3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej . Witryna nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronie witryna .

2.4. Administracja nie weryfikuje wiarygodności danych osobowych podanych przez użytkownika.

3. Przedmiot Polityki Prywatności

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji w zakresie nieujawniania i zapewniania ochrony prywatności danych osobowych, które użytkownik udostępnia na żądanie Administracji podczas rejestracji na stronie internetowej lub podczas subskrypcji biuletynu informacyjnego e-mail.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki prywatności są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie internetowej i zawierają następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię, drugie imię użytkownika;

3.2.2. telefon kontaktowy użytkownika;

3.2.3. adres e-mail (e-mail)

3.2.4. miejsce zamieszkania użytkownika (w razie potrzeby)

3.2.5. zdjęcie (w razie potrzeby)

3.3. Strona chroni dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron: — adres IP; — informacje z plików cookie ; — informacje o przeglądarce-czas dostępu; — strona odsyłająca (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować niemożność dostępu do części witryny, które wymagają autoryzacji.

3.3.2. Strona zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane w celu zapobiegania, identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 5.2. niniejszej Polityki Prywatności.

4. Цели сбора персональной информации пользователя

4.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów:

4.1.1. Identyfikacja użytkownika zarejestrowanego w Serwisie w celu jego dalszej autoryzacji.

4.1.2. Zapewnienie użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych danych witryny .

4.1.3. Konfiguracja z użytkownikiem informacji zwrotnej, w tym kierowanie powiadomień, wniosków dotyczących korzystania z witryny, przetwarzania wniosków i wniosków od użytkownika.

4.1.4. Określenie lokalizacji użytkownika jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności danych osobowych podanych przez użytkownika.

4.1.6. Utworzenie konta jest możliwe do korzystania z części witryny, jeśli użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7. Powiadomienia są wysyłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

4.1.8. Zapewnienie użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z witryny .

4.1.9. Przekazywanie użytkownikowi za jego zgodą ofert specjalnych, biuletynów i innych informacji w imieniu witryny.

5. Sposoby i terminy przetwarzania danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez korzystania z takich środków.

5.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Federacji Rosyjskiej wyłącznie z powodów i w sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych administracja ma prawo nie informować użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4. Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi niewłaściwymi działaniami osób trzecich.

5.5. Administracja wraz z użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania stratom

6. Prawa i obowiązki stron

6.1. Użytkownik ma prawo:

6.1.1. Podjąć swobodną decyzję o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.1.3. Użytkownik ma prawo do otrzymywania od administracji informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, o ile prawo to nie jest ograniczone zgodnie z Prawem Federalnym. Użytkownik ma prawo żądać od administracji wyjaśnienia swoich danych osobowych, ich zablokowania lub zniszczenia w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, bezprawnie uzyskane lub nie są niezbędne do określonego celu przetwarzania, a także podjąć przewidziane prawem środki w celu ochrony swoich praw. W tym celu wystarczy powiadomić administrację pod wskazanym
adres e-mail.

6.2. Administracja zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystywać uzyskane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.2. Zapewnić zachowanie poufnych informacji w tajemnicy, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem punktu 5.2. niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym obrocie biznesowym.

6.2.4. Zablokowanie danych osobowych dotyczących danego użytkownika z chwilą odwołania lub żądania użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia nieprawdziwych danych osobowych lub niewłaściwych działań.

7. Odpowiedzialność stron

7.1. Administracja, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt 5.2. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1. Stała się własnością publiczną przed jej utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Została uzyskana od strony trzeciej do momentu jej otrzymania przez administrację zasobu.

7.2.3. Została ujawniona za zgodą Użytkownika.

7.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, w tym przepisów dotyczących reklamy, ochrony praw autorskich i pokrewnych, ochrony znaków towarowych i znaków usługowych, ale nie ograniczając się do wymienionych, w tym pełnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów.

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za wszelkie informacje (w tym między innymi: Pliki Danych, teksty itp.), do których może mieć dostęp jako część Witryny witryna , ponosi osoba, która podała takie informacje.

7.5. Użytkownik zgadza się, że informacje przekazane mu w ramach witryny witryna może stanowić przedmiot własności intelektualnej , do którego prawa są chronione i należą do innych użytkowników, partnerów lub reklamodawców, którzy umieszczają takie informacje na stronie witryna . Użytkownik nie może wprowadzać zmian, wypożyczać, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie takich treści (w całości lub w części), chyba że takie działania zostały wyraźnie upoważnione na piśmie przez właścicieli takich treści zgodnie z warunkami odrębnej umowy.

7.6. W odniesieniu do materiałów tekstowych (artykułów, publikacji, które są swobodnie dostępne publicznie na stronie internetowej), ich rozpowszechnianie jest dozwolone pod warunkiem podania linku do strony.

7.7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku usunięcia, awarii lub niemożności zachowania jakichkolwiek treści i innych danych komunikacyjnych zawartych na stronie lub przekazanych za jej pośrednictwem.

7.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku: korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub poszczególnych usług; nieautoryzowanego dostępu do komunikacji Użytkownika; oświadczenia lub zachowanie jakiejkolwiek osoby trzeciej na stronie.

7.9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone przez użytkownika na stronie internetowej, w tym między innymi: informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

8. Rozstrzyganie sporów

8.1. Przed zwróceniem się do sądu z powództwem w sporach wynikających ze stosunków między Użytkownikiem a administracją, obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemnego wniosku lub wniosku w formie elektronicznej o dobrowolne rozstrzygnięcie sporu).

8.2. Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania roszczenia, pisemnie lub elektronicznie powiadamia wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia roszczenia.

8.3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie przekazany sądowi arbitrażowemu

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a administracją stosuje się obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

9. Dodatkowe warunki

9.1. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.

9.2. Nowa polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia na stronie internetowej, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać na adres:

9.4. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się na stronie pod adresem https://skup-aut24.pl/politika / Zaktualizowano: 29 lipca 2023 r